Saffron Bistro Singapore

Kinara Menu

Kinara menu 1
Kinara menu 2

All prices in Singapore Dollars, 10% service charge applied.